การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3/2563

             นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป คณบดีแต่ละคณะ และบุคลากร ร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่  22  เมษายน  2563 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก