ประชุมเตรียมความพร้อมส่งผลการจัดลำดับ รอบ 3


การประชุม
เตรียมความพร้อมส่งผลการจัดลำดับ รอบ 3

ร่วมประชุมโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะแต่ละสาขาในแต่ละวิทยาเขต