รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รอบที่ 3

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    22  พฤษภาคม – 14  มิถุนายน  2563    เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   16  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   19  มิถุนายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   22  มิถุนายน  2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   22 – 25  มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26  มิถุนายน  2563

ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าระบบรับสมัคร   26  มิถุนายน – 7  กรกฎาคม  2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   รอประกาศ

ลงทะเบียนเรียน   รอประกาศ

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   รอประกาศ