รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6)

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

TCAS 63

รอบ 4

รับกลางร่วมกัน Admission 2

เปิดรับสมัคร

7 - 20 พ.ค. 63

ปิดรับสมัคร


รอบ 1

Portfolio

รับสมัคร

2 - 16 ธ.ค. 62

ปิดรับสมัคร


รอบ 5

รับตรงอิสระ

Direct Admission

เปิดรับสมัคร

9 - 17 มิ.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 2

โควตา

รับสมัคร

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ปิดรับสมัคร

รอบ 3

รับตรงร่วมกัน Admission 1

เปิดรับสมัคร

17-27 เม.ย. 63

ปิดรับสมัครแล้ว

 

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com  ในแต่ละรอบการสมัคร ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House มหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)