รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6)

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


รอบที่ 1 
Portfolio
เปิดรับสมัคร
1-15 ธ.ค. 62

ยังไม่เปิดรับสมัคร


รอบที่ 5 
รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร
30 พ.ค.
- 10 มิ.ย. 62

ยังไม่เปิดรับสมัคร


รอบที่ 2 
โควตา
เปิดรับสมัคร
4 ก.พ.-23 มี.ค. 62

ยังไม่เปิดรับสมัคร


รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร
17-29 เม.ย. 62

ยังไม่เปิดรับสมัคร


รอบที่ 4 
Admission
เปิดรับสมัคร
9-19 พ.ค. 62

ยังไม่เปิดรับสมัคร


      สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.comในแต่ละรอบการสมัคร ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House มหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)