นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

– ยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์  บัดนี้จนถึง วันที่ 25 มิ.ย. 2563  ที่เว็บไซต์
   >> http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp <<

– ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์   >>  รอประกาศ  <<

– พบอาจารย์ที่ปรึกษา   วันที่  29  มิ.ย.  2563

– ลงทะเบียนเรียน   วันที่  30 มิ.ย. – 3 ก.ค.  2563

    –  ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  >>  30 มิ.ย.  2563

    –  ชั้นปีที่ 3   (ภาคเทียบโอน/ภาคสมทบ)   >>  1 ก.ค.  2563

    –  ชั้นปีที่ 2   >>  2 ก.ค.  2563

    –  ชั้นปีที่ 1   (ภาคปกติ)   >>   3 ก.ค.  2563

– เปิดภาคการศึกษา    วันที่  7  กรกฎาคม  2563