ปฏิทินการประชุม

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี 2559

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี 2558
 ครั้งที่  กำหนดส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระ  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
 1/2558    วันที่  9    ธันวาคม      2557    วันอังคารที่  6  มกราคม  2558
 2/2558    วันที่  13  มกราคม      2558    วันองคารที่  3  กุมภาพันธ์  2558
 3/2558    วันที่  10  กุมภาพันธ์    2558    วันอังคารที่  3  มีนาคม  2558
 4/2558    วันที่  10  มีนาคม        2558    วันอังคารที่  7  เมษายน  2558
 5/2558    วันที่  17  เมษายน       2558    วันอังคารที่  5  พฤษภาคม  2558
 6/2558    วันที่  12  พฤษภาคม    2558    วันอังคารที่  2  มิถุนายน  2558
 7/2558    วันที่  9    มิถุนายน       2558    วันอังคารที่  7  กรกฎาคม  2558
 8/2558    วันที่  14  กรกฎาคม     2558    วันอังคารที่  4  สิงหาคม  2558
 9/2558    วันที่  11  สิงหาคม       2558    วันอังคารที่  1  กันยายน  2558
 10/2558    วันที่  8    กันยายน       2558    วันอังคารที่  6  ตุลาคม  2558
 11/2558    วันที่  13  ตุลาคม         2558    วันอังคารที่  3  พฤศจิกายน  2558
 12/2558    วันที่  10  พฤศจิกายน    2558    วันอังคารที่  1  ธันวาคม  2558

 

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี 2557
 ครั้งที่  กำหนดส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระ  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
 1/2557    วันที่  11  ธันวาคม  2556    วันอังคารที่  7  มกราคม  2557
 2/2557    วันที่  14  มกราคม    2557    วันองคารที่  4  กุมภาพันธ์  2557
 3/2557    วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557    วันอังคารที่  4  มีนาคม  2557
 4/2557    วันที่  11  มีนาคม      2557    วันอังคารที่  1  เมษายน  2557
 5/2557    วันที่  8  เมษายน       2557    วันอังคารที่  6  พฤษภาคม  2557
 6/2557    วันที่  14  พฤษภาคม  2557    วันอังคารที่  3  มิถุนายน  2557
 7/2557    วันที่  10  มิถุนายน     2557    วันอังคารที่  1  กรกฎาคม  2557
 8/2557    วันที่  8  กรกฎาคม     2557    วันอังคารที่  5  สิงหาคม  2557
 9/2557    วันที่  13  สิงหาคม    2557    วันอังคารที่  2  กันยายน  2557
 10/2557    วันที่  9    กันยายน    2557    วันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557
 11/2557    วันที่  14  ตุลาคม      2557    วันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2557
 12/2557    วันที่  11  พฤศจิกายน    2557    วันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557