รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    8  – 17  มิถุนายน  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   19  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   21  มิถุนายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   23  มิถุนายน  2563
ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   23 – 25  มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26  มิถุนายน  2563

ลงทะเบียนเรียน   30  มิ.ย. –  3  ก.ค. 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563    7  ก.ค.  2563