รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (วุฒิ ม.6)

 

รอบ  1  Portfolio

รับสมัคร

2 - 16 ธ.ค. 2562

ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

รอบ  5
รับตรงอิสระ Direct Admission

รับสมัคร

9 - 14 มิ.ย. 2563

ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

รอบ  2  โควตา

รับสมัคร

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563

ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

รอบ  3
รับตรงร่วมกัน  Admission 1

รับสมัคร

17 - 27 เม.ย. 2563

ปิดรับสมัครแล้ว

 

 

รอบ  4
รับกลางร่วมกัน  Admission 2

รับสมัคร

7 - 20 พ.ค. 2563

ปิดรับสมัครแล้ว