รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    8 – 24  มิถุนายน  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   25  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   26  มิถุนายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   29  มิถุนายน  2563
ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   19  มิถุนายน  –  1  กรกฎาคม  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   1  กรกฎาคม  2563

ลงทะเบียนเรียน   1 – 3  ก.ค. 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563    7  ก.ค.  2563