รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รอบโควตา

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

1 ต.ค. - 29 พ.ย. 62

เปิดรับสมัคร

 

รอบ 4

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

16 พ.ค. - 10 มิ.ย. 64

 

 

รอบ 1

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64

 

 

รอบ 2

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

6 ก.พ. - 26 เม.ย. 64

 

รอบ 3

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

27 เม.ย. - 25 พ.ค. 64