รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รอบโควตา ปวช. ปวส.
 เปิดรับสมัคร
16 ก.ย.62 - 1 พย.62


ปวช./ปวส. รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร
7-20 พ.ค. 63

ยังไม่เปิดรับสมัครปวช./ปวส.รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร
2 ธ.ค.62-10 ม.ค. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส. รอบที่ 5
เปิดรับสมัคร
 9 - 14 มิ.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส. รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร
6 ก.พ.63- 23 มี.ค. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส. รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร
17-27 เม.ย. 63 

ยังไม่เปิดรับสมัคร