รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รอบโควตา

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

16 ก.ย. -1 พ.ย. 62

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รอบ 4

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

20 เม.ย. - 20 พ.ค. 63

ปิดรับสมัคร

 

รอบ 1

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

2 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รอบ 5

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

21 พ.ค. - 14 มิ.ย. 63

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รอบ 2

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

รับสมัคร

11 ม.ค. - 23 มี.ค. 63

ปิดรับสมัคร


รอบ 3

ปวช. ปวส.

บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

24 มี.ค. - 27 เม.ย. 63

ปิดรับสมัคร