รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวส.)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รอบโควตา ปวช. ปวส.
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร
9-19 พ.ค. 62

ปิดรับสมัครรอบ ปวส.
รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร
1-15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 5
เปิดรับสมัคร
30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร
4 ก.พ.-23 มี.ค. 62

ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร
17-29 เม.ย. 62

ปิดรับสมัคร