รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    15  มิถุนายน  –  1  กรกฎาคม  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   2  กรกฎาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   3  –  4  กรกฎาคม  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   5  กรกฎาคม  2563
ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   6 – 9  กรกฎาคม  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   10  กรกฎาคม  2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   11  กรกฎาคม  2563

ลงทะเบียนเรียน   6  –  10  กรกฎาคม  2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563    11  ก.ค.  2563