การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

       ในวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2563 นำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายโดย อาจารย์วีณัฐกานต์  รัตนธีรวงศ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ” และ “เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน” จากนั้นแบ่งกลุ่มตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน  ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก