รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รอบที่ 3

 

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    22  พฤษภาคม – 14  มิถุนายน  2563    ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   16  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   19  มิถุนายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   22  มิถุนายน  2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   22 – 25  มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26  มิถุนายน  2563

ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าระบบรับสมัคร   26  มิถุนายน – 7  กรกฎาคม  2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   รอประกาศ

ลงทะเบียนเรียน   รอประกาศ

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   รอประกาศ

==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการรับสมัคร    >> คลิกที่นี่ <<

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร  13 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก  1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน  17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  22 มิถุนายน 2563

        ==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคในเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน

          3. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก และแผน ข  จำนวน 25 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 11 มกราคม – 23 มีนาคม 2563   ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 27 มีนาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 4 เมษายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2563

ยื่นเอกสารรายงานตัว 15 – 16 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 18 – 23 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

 

       ==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   จำนวนรับ 5 คน

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   จำนวนรับ 10 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

==========================================================================================