รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563

 

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคในเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน

          3. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก และแผน ข  จำนวน 25 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 11 มกราคม – 23 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 27 มีนาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 4 เมษายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2563

ยื่นเอกสารรายงานตัว 15 – 16 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 18 – 23 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   จำนวนรับ 5 คน

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   จำนวนรับ 10 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

                                    – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 พฤศจิกายน 2562

                                    – สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.

                     ณ.ห้องประชุม SC 905 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทย์ฯ

                                    – ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 4 พฤศจิกายน 2562

 สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

 

===========================================================================

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

(สาขาวิชาพืชศาสตร์)
รายละเอียด >>คลิก<< 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
รายละเอียด >>คลิก<< 

ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว

>>คลิก<<

===========================================================================

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


(สาขาวิชาพืชศาสตร์)
รายละเอียด >>คลิก<< 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
รายละเอียด >>คลิก<< 

===========================================================================

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาพืชศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการสมัคร >>คลิก<< สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

===========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการสมัคร >>คลิก<< สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

===========================================================================