รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    10  สิงหาคม  –  19  ตุลาคม  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   22  ตุลาคม  2563

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   25  ตุลาคม  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   27  ตุลาคม  2563
ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   28  ตุลาคม  –  2  พฤศจิกายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   6  พฤศจิกายน  2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   8  พฤศจิกายน  2563

ลงทะเบียนเรียน   8  –  13  พฤศจิกายน  2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563    16  พฤศจิกายน  2563