ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา   >>  29  มิถุนายน  2563

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563   >>  7  กรกฎาคม  2563

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายที่เว็บไซต์    >>  30  มิถุนายน – 3  กรกฎาคม  2563
>>  http://regis.rmutto.ac.th  <<

ช่วงเพิ่ม  –  ถอนรายวิชา  ในระบบ   >>  4 – 12  กรกฎาคม  2563

ช่วงเพิ่ม  –  ถอนรายวิชา  ในระบบโดยเสียค่าธรรมเนียม   >>  13 – 17  กรกฎาคม  2563
เพิ่ม  –  ถอน  ครั้งละ  50  บาท