ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

     ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก