การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

     การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา ชลบุรี