ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2563

        ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประกันคุณภาพของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก