การประชุมการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564

           ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS จึงได้กำหนดให้มีการชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้ประสาน TCAS รับทราบ