รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   สาขาพืชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    17  สิงหาคม  –  22  ตุลาคม  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   26  ตุลาคม  2563

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   29  ตุลาคม  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   30  ตุลาคม  2563
ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   2  –  6  พฤศจิกายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   รอประกาศ

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   9  พฤศจิกายน  2563

ลงทะเบียนเรียน   10  –  13  พฤศจิกายน  2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563    16  พฤศจิกายน  2563