กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

–  รายละเอียดการทดสอบวัดความรู้

–  รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ