ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >>  คลิกที่นี่  <<

  สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Sc 103  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี