ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >>  คลิกที่นี่  <<

  สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาพืชศาสตร์  ห้อง 522  ชั้น 2  อาคารพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช