รับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 1 PORTFOLIO

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 1 PORTFOLIO

เวลารับสมัคร 2 -16 ธ.ค. 62 ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 15 ม.ค.  63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 ม.ค. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 28.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. 30-31 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 1-2 ก.พ. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.พ. 63

 

 

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

   วิทยาเขตบางพระ

          – คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – คณะสัตวแพทยศาสตร์

          – สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          – คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          – คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          – คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

          เอกสารในการสมัครให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

               1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    1 ฉบับ

               2. สำเนาใบชำระเงิน (ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและประทับตราจากธนาคารแล้ว)   1 ฉบับ    

               3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ   1 ฉบับ

               4. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ    1 ฉบับ

               5. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รับรองสำเนาถูกต้อง

               และลงลายมือชื่อ    1 ฉบับ

               6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 

ปิดรับสมัคร

 

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 63 (ม.6) รอบ 1 portfolio

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

   วิทยาเขตบางพระ

          – คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – คณะสัตวแพทยศาสตร์

          – สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          – คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          – คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          – คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์