รับสมัคร รอบ 4 Admission 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 4  รับกลางร่วมกัน Admission 2

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2

เวลารับสมัคร 7 – 20 พ.ค. 2563    ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 29 พ.ค. 2563

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 1 มิ.ย. 2563

ส่งรายชื่อ ทปอ.   6  มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   7 มิ.ย. 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ.  29 – 30 พ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 7 มิ.ย. 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp    วันที่  7 – 25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  17 มิ.ย. 2563

ลงทะเบียนเรียน  18 – 23  มิ.ย.  2563

 

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 63 (ม.6) รอบ 4

รับกลางร่วมกัน Admission 2

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการสมัครเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์