เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาสหกิจ
และการฝึกงานวิชาชีพ
ประจำมหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมา

นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
บุคลากรงานสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน : 038-358201 ต่อ 8102