เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจ
และการฝึกงานวิชาชีพ
ประจำมหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา


นางสาวอรทัย ตรีภัทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
บุคลากรงานสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน : 038-358201 ต่อ 8102