เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา

“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“บริการประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

อัตลักษณ์

” ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ “

เอกลักษณ์

” เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมวิชาการแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและบริการข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ