รับสมัครนักศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

TCAS 63

รอบ 4

รับกลางร่วมกัน Admission 2

เปิดรับสมัคร

7 - 20 พ.ค. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 1

Portfolio

รับสมัคร

2 - 16 ธ.ค. 62

ปิดรับสมัครแล้ว

รอบ 5

รับตรงอิสระ

Direct Admission

เปิดรับสมัคร

9 - 17 มิ.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 2

โควตา

รับสมัคร

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

เปิดรับสมัคร

รอบ 3

รับตรงร่วมกัน Admission 1

เปิดรับสมัคร

17 27 เม.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

รอบโควตา

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

รับสมัคร

16 ก.ย. -1 พ.ย. 62

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รอบ 4

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

20 เม.ย. - 20 พ.ค. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร


รอบ 1

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

รับสมัคร

2 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63

ปิดรับสมัครแล้ว

รอบ 5

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

21 พ.ค. - 14 มิ.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 2

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

รับสมัคร

11 ม.ค. - 23 มี.ค. 63

เปิดรับสมัคร

รอบ 3

ปวช. ปวส. บัณฑิต EEC

เปิดรับสมัคร

24 มี.ค. - 27 เม.ย. 63

ยังไม่เปิดรับสมัคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ 038-342493, 038-358137 ต่อ 8104, 8105
หรือ 081-9821881
Facebook : @Entryrmutto