รับสมัครนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ 038-342493, 038-358137 ต่อ 8104, 8105
หรือ 081-9821881
Facebook : @Entryrmutto