รับสมัครนักศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


รอบที่ 1 
Portfolio
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 5 
รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.
-10 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 2 
โควตา
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.
- 23 มี.ค. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน
รับสมัคร 17-29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร


รอบที่ 4 
Admission
เปิดรับสมัคร 9-19 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รอบโควตา ปวช. ปวส.
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร 9-19 พ.ค. 62 
ปิดรับสมัคร


รอบ ปวส. รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 5
เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.
-10 มิ.ย. 62
 
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.
- 23 มี.ค. 62

ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 3
รับสมัคร 17-29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

1 2 5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881
Facebook : @Entryrmutto