รับสมัครนักศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 


รอบโควตา ปวช./ปวส.

เปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62ปวช./ปวส. รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร 7-20 พ.ค. 63 
ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส.รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 2 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส. รอบที่ 5
เปิดรับสมัคร - 
ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส.รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.63 - 23 มี.ค. 63 
ยังไม่เปิดรับสมัคร


ปวช./ปวส.รอบที่ 3
รับสมัคร 17-27 เม.ย 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


รอบที่ 1 
Portfolio
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 5 
รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.
-10 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 2 
โควตา
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.
- 23 มี.ค. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน
รับสมัคร 17-29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร


รอบที่ 4 
Admission
เปิดรับสมัคร 9-19 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

Sorry, no posts were found.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881
Facebook : @Entryrmutto