HOME

ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา

Sorry, no posts were found.

  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เมนู   รับสมัครนักศึกษา
  ดูประกาศรายชื่อต่างๆ ตามรอบการรับสมัคร

 

>>อ่านข่าวทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

>>อ่านข่าวทั้งหมด


ปรัญชา

“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”


วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบทะเบียนและ
ข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”


อัตลักษณ์

" ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ "


เอกลักษณ์

" เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง"

หมวดหมู่