Untitled Document
   
   ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบงานทะเบียน (รอบการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) วันที่ 4 กันยายน 2561
   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการที่ 2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน มทร.ตะวันออก กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติการงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2561
   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
   ประมวลภาพกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
   ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
   ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 12-13 มกราคม 2560
   ประมวลภาพกิจกรรมอบรม การทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสวท13-14ธ.ค.59
   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2558 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
   ประมวลภาพกิจกรรม การประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของบุคลากร สวท. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฏาคม 2559
   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยวันที่ 30 มิถุนายน 2559
   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาแนวความคิดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร สวท. ตามยุทธศาสตร์ผู้บริหารยุคใหม่วันที่ 27-30 เมษายน 2559
   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
   ประมวลภาพการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 วันที่ 24 มกราคม 2559
   ประมวลภาพกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2558
   ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลงานทะเบียนแก่บุคลากรทางการศึกษา วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
   ประมวลภาพกิจกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
   ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ วันที่ 7-8 มีนาคม 2558
   
   
   
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved