สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
   Untitled Document
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   รายชื่ออยู่ระหว่างการปรับปรุง
   
  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  กำหนดการฝึกซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
  การแต่งกายของบัณฑิต
  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต
  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม
  ตัวอย่างสีชุดครุย
 
 
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved