Untitled Document

วัตถุประสงค์

   
  1. ส่งเสริมวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา
  2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมและบริการข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี
  4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการ
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved