Untitled Document

วัตถุประสงค์

   
  1. เพื่อส่งเสริมวิชาการแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อส่งเสริมและบริการข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved