สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
  Untitled Document
     
  งานบริหารและธุรการ
     
  งานคลังและพัสดุ
     
  งานประสานงานเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
     
  จัดทำระบบประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย
     
  งานบริการนักศึกษาให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการติดต่องานกับกลุ่มงานต่างๆ
     
  จัดทำงานการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     
  จัดเตรียมข้อมูลการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     
  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved