สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
   Untitled Document

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
ปีการศึกษา 2560

      จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 1/2560
      จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2/2560        

ปีการศึกษา 2559
      จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 1/2559
       จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2/2559
ปีการศึกษา 2558
      จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 1/2558
       จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2/2558
ปีการศึกษา 2557
      จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 1/2557
       จำนวนนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2/2557
ปีการศึกษา 2556
 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved