ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ได้รับใบรับรองสภาอนุมัติและใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

  ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563  

        ที่ยังไม่ได้รับใบรับรองสภาอนุมัติและใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ
ขอรับเอกสารได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแต่ละวิทยาเขตพื้นที่

>>  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่บางพระ
โทร 081-9821881  หรือ 033-136099 ต่อ 1033,1030
หรือแสกน Qr Code

>>  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
โทร 062-649557  หรือ 0-2692-2360-4 ต่อ 828,830

>>  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย
โทร 083-0571164

>>  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จันทบุรี
โทร 090-7655125  หรือ Facebook : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563  

วิทยาเขต

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

วิทยาเขตบางพระ

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด