แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกคน

–  เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ค. 2565

  สแกนที่นี่   

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกข้อมูล  

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์

–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะศิลปศาสตร์

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์