แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกคน

–  เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2564

  แสกนที่นี่