บุคลากรร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย เนื่องในประะเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย เนื่องในประะเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564