บุคลากรร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564