การประชุมแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

         เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมการประชุมแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

This slideshow requires JavaScript.

  เอกสารประกอบการบรรยาย  

>>   ความเป็นมาของโครงการ Talent Mobility

>>   แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

>>   Paradigm – Shifted

>>   การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย

>>   การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility