การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก