ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ (นอกเวลาราชการ)

กำหนดการรับสมัคร  

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ (นอกเวลาราชการ)

–  แผน ก แบบ ก2
–  แผน ข

–  แผน ก แบบ ก2
–  แผน ข

  สมัครออนไลน์

10 ม.ค. – 31 มี.ค. 2565

1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

2 เม.ย. 2565

3 มิ.ย. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

4 เม.ย. 2565

5 มิ.ย. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

6 เม.ย. 2565

7 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7 – 14 เม.ย. 2565

8 – 12 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16 เม.ย. 2565

13 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

28 มิ.ย. 2565

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

4 ก.ค. 2565