สาขาที่เปิดรับสมัคร ป.โท บริหารธุรกิจฯ

  หลักสูตร/สาขาวิชา  

–  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
–  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ
–  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ
–  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
–  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัครทั้ง 5 หลักสูตร          คลิกที่นี่