ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

รอบที่ 2

รอบที่ 3

  สมัครออนไลน์

บัดนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565

4 เม.ย. – 6 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

8 เม.ย. 2565

9 มิ.ย. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

24 เม.ย. 2565

11 มิ.ย. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

26 เม.ย. 2565

14 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

26 เม.ย. – 10 พ.ค. 2565

15 – 20  มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 พ.ค. 2565

22 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

28 มิ.ย. 2565

28 มิ.ย. 2565

  ลงทะเบียนเรียน

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

4 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565