ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาสุขภาพโลก  

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

รอบที่ 1

รอบที่ 2

  สมัครออนไลน์

บัดนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565

4 เม.ย. – 5 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

8 เม.ย. 2565

8 มิ.ย. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

22 เม.ย. 2565

10 มิ.ย. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

26 เม.ย. 2565

15 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

26 เม.ย. – 20 พ.ค. 2565

15 – 21  มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 พ.ค. 2565

24 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

28 มิ.ย. 2565

28 มิ.ย. 2565

  ลงทะเบียนเรียน

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

  เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

4 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565