การประชุมการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต้อเนื่องเชื่อมโยง”

           การประชุมบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต้อเนื่องเชื่อมโยง” ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 3  โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

This slideshow requires JavaScript.