การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2564

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริากร โดยมีผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างงานแต่ละส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ