แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาที่ 1/2564

 ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564   สามารถติดต่อขอรับ
ใบแสดงผลทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ตามรายละเอียดดังนี้

 1.    ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อขอรับใบแสดงผลทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เบอร์โทร 062-6495557  หรือ 0-2692-2360-4 ต่อ 828 , 830

 2.    ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ติดต่อขอรับใบแสดงผลทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขตพื้นที่อุเทนถวาย เบอร์โทร 083-0571164 หรือ
02-2522736

 3.    ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม
ติดต่อขอรับใบแสดงผลทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขตพื้นที่จันทบุรี เบอร์โทร 090-7655125 หรือ  Facebook: งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

 4.    ผู้แจ้งสำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ติดต่อขอรับใบแสดงผลทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่บางพระ เบอร์โทร  033-136099 ต่อ 1033

  ***  กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์  ให้กรอกข้อมูลตาม QR Code นี้  ***