แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

   แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564   

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2566

SCAN QR CODE  หรือ    คลิกที่นี่  

 

ตรวจสอบรายชื่อการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2564

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์

–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

–  สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะศิลปศาสตร์

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์