วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากร ร่วมกิจกรรมถวายพระพร
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2565