ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวิชราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ
70 พรรษา มหาวิชราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ 2565